Дирекция "Финансово-стопански дейности" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Структура на ИА ГИТ

Дирекция "Финансово-стопански дейности"


Директор:
Севдалина Вичева

Sevdalina_Vicheva_2.JPG

Дирекция "Финасово-стопански дейности":

1. съставя проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на Агенцията по
Единната бюджетна класификация и по програми;
2. изготвя месечно разпределение на бюджета по икономически елементи на
Единната бюджетна класификация;
3. разработва методология на счетоводната и финансовата политика на
Агенцията по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика
като второстепенен разпоредител с бюджет;
4. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна
класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни
стандарти, като изготвя месечни и годишни оборотни ведомости, годишния финансов
отчет и годишния баланс на Агенцията;
5. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета
и извънбюджетните сметки на Агенцията;
6. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна
бюджетна класификация по счетоводните сметки от Сметкоплана за бюджетните
предприятия по системата на Единната сметка;
7. изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията в
Агенцията;
8. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна
заплата и други разходи за труд, както и документи за пенсиониране, свързани с
осигурителния доход;
9. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
10. организира и извършва в законоустановените срокове годишна
инвентаризация;
11. анализира и администрира разходите, извършвани от Агенцията;
12. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните,
извънбюджетните и целевите средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на
финансовата дисциплина;
13. контролира плащанията по сключените договори;
14. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за
придобиване на дълготрайни материални активи.