ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за реализацията на проект BG051PO001 - 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси”, чието реализиране се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в качеството й на бенефициент с 3 обособени позиции”. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за реализацията на проект BG051PO001 - 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси”, чието реализиране се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в качеството й на бенефициент с 3 обособени позиции”.

Начална дата: 27.08.13

Крайна дата: 30.09.13