ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Начална дата: 22.08.12

Крайна дата: 21.09.12

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

На 10.12.2012г. /понеделник/ в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” №3, ст.107, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват лицата по чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

pdf.gifЗаглавие (735.55 KB) 

pdf.gifРешение (1.32 MB) 

pdf.gifОбявление (5.72 MB) 

doc.gifОписание на обхвата на поръчката (215 KB) 

doc.gifУказания за участие и подготовка на офертите (356 KB) 

doc.gifМетодика за комплексна оценка на офертите (275 KB) 

Приложения

1. pdf.gifТехническо задание (2.33 MB) 

    pdf.gifПриложения към техническото задание (1.76 MB)

    pdf.gifКласификатор на нарушенията (3.57 MB)

2. doc.gifИзисквания за разработване на прототип (550.5 KB) Изисквания за разработване на прототип

3. doc.gifПроект на договор за обществена поръчка (291 KB) Проект на договор за обществена поръчка

4. Образци на документи

4.1. doc.gifОферта (202 KB)

4.2. doc.gifСписък на документите, съдържащи се в офертата (242.5 KB) 

4.3. doc.gifАдминистративни сведения (189 KB) 

4.4. doc.gifТехничиска оферта (228.5 KB) 

4.5. doc.gifЦенова оферта (196 KB) 

4.6. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.1, Т.1, Б.А-Д И АЛ.2, Т.5 ОТ ЗОП (198 KB) 

4.7. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.1, Т.2 И 3 И АЛ.2, Т.1, 3 И 4 ОТ ЗОП (197 KB) 

4.8. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.47, АЛ.5 ОТ ЗОП (198 KB) 

4.9. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА (192 KB) 

4.10. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (190.5 KB) 

4.11. doc.gifСПРАВКА ЗА ОБОРОТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ГОДИНИ (198.5 KB) 

4.12. doc.gifСПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ С ПРЕДМЕТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА В ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД ОТ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ (196 KB) 

4.13. doc.gifСПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, АНГАЖИРАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА (195 KB) 

4.14. doc.gifАВТОБИОГРАФИЯ НА ЕКСПЕРТ (69 KB) 

4.15. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ (НА КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ) (199 KB) 

4.16. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ(И) (192 KB) 

4.17. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ (191.5 KB) 

4.18. doc.gifДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (189 KB) 

4.19. doc.gifБАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (197.5 KB) 

4.20. doc.gifБАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (194 KB) 

4.21. doc.gifСПРАВКА ЗА РАЗВОЙНИТЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПЛАТФОРМА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА (200 KB) 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

pdf.gifОтговор № ОП-021/04.09.2012г. до всички потенциални участници (2.24 MB) 

unknown.gifОтговор № ПЕКД-151/12.09.2012г. до всички потенциални участници (66.66 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-154/17.09.2012г. до всички потенциални участници (2.85 MB) 

pdf.gifОтговор № ПЕКД-156/17.09.2012г. до всички потенциални участници (1.34 MB) 

pdf.gifОтговор № ПЕКД-161/24.09.2012г. до всички потенциални участници (3.86 MB) 

pdf.gifОтговор № ПЕКД 164/25.09.2012г. до всички потенциални участници (6.87 MB)