Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна, принтерна и копирна техника по ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.07 "Подобряване контрола на труда", финансиран по програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и токозахранващи устройства за нуждите на Инспекцията по труда с пет обособени позиции" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на компютърна, принтерна и копирна техника по ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.07 "Подобряване контрола на труда", финансиран по програма "Развитие на човешките ресурси", по който бенефициент е Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и токозахранващи устройства за нуждите на Инспекцията по труда с пет обособени позиции"

Начална дата: 20.02.12

Въпроси и отговори


pdf.gifСъобщение № ПКТ-047/20.02.2012г.  (27.38 KB) до всички участници
pdf.gifСъобщение № ПКТ-035/16.02.2012г.  (29.26 KB)относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти
doc.gifСъобщение относно мястото, часа и датата (66 KB) за разглеждане на постъпилите оферти

pdf.gifРЕШЕНИЕ № ОП-007/26.10.2011г.  (98.15 KB) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПРИНТЕРНА И КОПИРНА ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” И ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

pdf.gifОБЯВЛЕНИЕ № ОП-OO8 /26.10.2011г.  (424.33 KB) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПРИНТЕРНА И КОПИРНА ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” И ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

pdf.gifДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  (443.83 KB) ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА, ПРИНТЕРНА И КОПИРНА ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” И ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ