ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място по икономически дейности с 30 обособени позиции ” Процедурата се възлага в изпълнение на проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА ГИТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ Разработване на практически инструменти за оценка на риска на работното място по икономически дейности с 30 обособени позиции ” Процедурата се възлага в изпълнение на проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА ГИТ

Начална дата: 06.12.12

Крайна дата: 31.01.13

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА И ЧАСА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОФЕРТИ:

unknown.gifСъобщение № УТ-0169/29.03.2013г. относно датата и часа за отваряне на финансовите оферти (86.69 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

unknown.gifОтговор № УТ-0402/14.12.2012г. до всички потенциални участници (165.86 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0421/27.12.2012г. до всички потенциални участници (146.97 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0010/04.01.2013г. до всички потенциални участници (303.72 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0021/11.01.2013г. до всички потенциални участници (258.57 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0029/15.01.2013г. до всички потенциални участници (127.88 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0031/15.01.2013г. до всички потенциални участници (217.73 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0037/17.01.2013г. до всички потенциални участници (123.87 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0041/18.01.2013г. до всички потенциални участници (124.49 KB)

unknown.gifДопълнение към отговор № УТ-0041/18.01.2013г. (изх. № УТ-0043/18.01.2013г.) до всички потенциални участници (132.83 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0053/21.01.2013г. до всички потенциални участници (104.91 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0055/21.01.2013г. до всички потенциални участници (57.61 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0057/21.01.2013г. до всички потенциални участници (63.03 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0059/22.01.2013г. до всички потенциални участници (105.92 KB)


ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (163.75 KB)

РАЗДЕЛ І. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

unknown.gifРешение № РОП-022/06.12.2012г. (242.39 KB)

unknown.gifОбявление № ООП-015/06.12.2012г. (3.89 MB)

unknown.gifРешение № ОП-0163/19.12.2012г. за промяна (569.51 KB)

РАЗДЕЛ ІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

pdf.gifТехническа спецификация (245.74 KB)

pdf.gifПриложение № 1 към техническата спецификация (145.05 KB)

pdf.gifПриложение № 2 към техническата спецификация (149.13 KB)

pdf.gifПриложение № 3 към техническата спецификация (199.38 KB)

pdf.gifПриложение № 4 към техническата спецификация (156.44 KB)

pdf.gifПриложение № 5 към техническата спецификация (153.08 KB)

pdf.gifПриложение № 6 към техническата спецификация (157.77 KB)

pdf.gifУказания за подготовка на офертата (546.2 KB)

pdf.gifМетодика за оценка на офертите (201.34 KB)