ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа със 7 обособени позиции” по проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА ГИТ. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на Кодекси на „добри практики”; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа със 7 обособени позиции” по проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ, изпълняван от ИА ГИТ.

Начална дата: 07.03.13

Крайна дата: 09.04.13