ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Архив до м.юни 2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ НА 460 ИНСПЕКТОРИ ПО ТРУДА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 15.03.13

Крайна дата: 25.04.13

pdf.gifСъобщение № ПКТ-045/21.06.2013г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (382.53 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

unknown.gifОтговор № ПКТ-021/22.03.2013г. до всички потенциални участници (159.92 KB)

unknown.gifОтговор № 030/27.03.2013г. до всички потенциални участници (62.38 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (138.12 KB)

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ

unknown.gifРешение № ОП-002/15.03.2013г. (2.24 MB)

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ

unknown.gifОбявление № ОП-003/15.03.2013г. (9.03 MB)

РАЗДЕЛ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

pdf.gifПълно описание на предмета на поръчката (145.5 KB)

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

pdf.gifТехническа спецификация (261.64 KB)

РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifУказания за участие и подготовка на офертите (256.84 KB)

РАЗДЕЛ VI. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifМетодика за комплексна оценка на офертите (157.68 KB)