СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър > Съобщения

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

29.05.18 | Съобщения

Уважаеми потребители на административни услуги,

От 01.06. ще започне да работи електронната системата за „Електронни удостоверения по Закона за обществените поръчки“, което ще наложи следните промени в начините и каналите за заявяване, издаване и получаване на удостоверение за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки1:

 1. Заявяване по електронен път – с новата електронна система Вие сами ще можете по всяко време да създавате необходимото Ви удостоверение, като за целта ще е необходимо единствено да имате валиден електронен подпис на физическото или юридическото лице, за което се издава удостоверението.
 2. Заявяване на място в нашите Дирекции „Инспекция по труда“ чрез подаване на писмено заявление – в рамките на установеното работно време от 09.00 до 17.30 служител в Дирекция „Инспекция по труда“ ще приеме вашето заявление.
 3. Заявяване чрез изпращане на заявление по поща или по куриер – ще можете да изпратите по поща или по куриер заявление за издаване на удостоверението до нашите Дирекции „Инспекция по труда“, като същото ще Ви бъде издадено и изпратено/предоставено по посочения от Вас в заявлението начин.

Освен в Дирекциите „Инспекция по труда“, заявление за издаване на удостоверение на място по пощата или по куриер ще можете да подавате и на адреса по седалище и адрес на управление на Агенцията (гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3).

 ВАЖНО: Считано от 01.06.2018 г. ИА ГИТ спира да приема заявления за издаване на удостоверение, изпратени на електронна поща. Постъпилите след 31.05.2018 г. на електронна поща заявления няма да бъдат завеждани и обработвани.

 Забележка: Удостоверението се издава на физически и юридически лица във връзка с:

 1. Участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки;
 2. Сключване на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове;
 3. Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ по Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 4. Инициативни групи, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Източник: Главна инспекция по труда