Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Работа на български граждани в чужбина

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия

Уважаеми сънародници,

След изтичане на срока за действие на преходните разпоредби от Договора за присъединяване на Република България към ЕС на 31.12.2013, настъпват значителни промени в статута на българските граждани в Австрия – те придобиват пълната свобода на движение на работници. Преходните правила имат пряко отношение към достъпа на пазара на труда и трансграничното предлагане на услуги от български фирми в Австрия. Независимо от изтичането на преходния период, много от задълженията, касаещи продължителния престой на българските граждани в Австрия, остават непроменени.

Адресна регистрация

Както досега, така и от 01.01.2014 г., адресната регистрация остава първото нещо, което трябва да се направи след стъпване на австрийска територия, при намерение за престой по-дълъг от 3 дни. Адресната регистрация се прави в общината на съответния район във Виена, или общинската структура за съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Гражданите на ЕС имат възможността да избират между постоянен и временен адрес (Hauptwohnsitz и Nebenwohnsitz). От избора на вида адресна регистрация зависят много последващи стъпки в престоя на  гражданите на ЕС в страната.

Продължителен, респ. постоянен престой

При намерение за продължителен престой в Австрия (за продължителен се счита престой по-дълъг от 3 месеца) е необходимо удостоверение за постоянно пребиваване (Anmeldebescheinigung). Удостоверението се издава от Общински отдел 35 /MA 35/ за Виена или общинската структура на съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Неподаването на  заявление за удостоверение за постоянно пребиваване или подаването му след определения за това срок е свързано с парична глоба, която се заплаща при получаване на удостоверението. „Anmeldebescheinigung” следва да се издаде на всеки български гражданин при определени условия. За целта желаещите да се установят за повече от 3 месеца в Австрия са класифицирани в няколко групи според целта им на пребиваване – 1. Работници и служители /стажанти /ученици; 2. Лица, пребиваващи в рамките на програмата Au-Pair; 3. Самонаети лица; 4. Студенти; 5. Частни лица; 6. Съпрузи /деца /родители /на съпруга /съпругата, които пристигат след или придружават гражданин на ЕИП/Швейцария; 7. Новородени; 8.Партньори, които пристигат след или придружават гражданин на ЕС. Информация за необходимите документи при подаване на заявление за удостоверението за продължително пребиваване може да се получи при отговорните за това органи. От основно значение е доказването на финансови средства, необходими за продължителното пребиваването на гражданина на ЕС в Австрия. Изискванията за финансова стабилност са различни за всяка от горепосочените групи, както и начините за доказването й.

Диференциране между достъпа до пазара на труда в държавите-членки  на  ЕС и присъединяване към  Шенгенското пространство

Шенгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система. Изтичането на преходните разпоредби за достъпа до пазара на труда, не касаят Шенгенското споразумение.  Свободният достъп до пазара на труда за български граждани в Австрия от 01.01.2014 няма отношение  към Шенгенското споразумение, а е следствие на Договора за присъединяване към ЕС

 Достъп до пазара на труда

От началото на 2014 година, българските граждани ще могат да започват работа директно при австрийските работодатели, без необходимост от изрично разрешение от Службата за услуги на пазара на труда (Arbeitsmarktservice, AMS). Според нормативната уредба в Австрия, работодателят има задължението да уведоми осигурителния институт непосредствено преди започването на трудовото отношение. При кандидатстване за работа,  е препоръчително да се обърне внимание на документите, необходими за това. Една добре съставена  автобиография и придружаващи документи могат да улеснят намирането на желаната трудова позиция.

В областта на свободното движение на услуги (командироване на работници), отпадат ограниченията за командироване в защитените до момента области на услуги в Австрия.

При регистриране на самостоятелна заетост остават в сила регламентираните до момента разпоредби, съгласно австрийското законодателство.

За допълнителна информация се обръщайте към Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия: http://www.mlsp.government.bg/mission/missionAustria/  - рубрика „Контакт” или към Центъра за консултация на нови европейски граждани „Компас”: www.eukompass.at

 

 д-р Тинка Троева, пълномощен министър

ръководител на СТСВ на МТСП, посолство на Република България в Австрия

Източник:СТСВ на МТСП