е-Услуги • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > е-Услуги

е-Услуги

Уважаеми граждани,

От 01.01.2015 г. заработи новата информационна система на ИА ГИТ. С въвеждането й в действие Агенцията увеличи с още три предлаганите електронни административни услуги за физическите и юридическите лица. Заедно със съществуващите до момента 2 електронни административни услуги (Вписване в публичен регистър на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Вписване в публичен регистър на уведомление за не подаване на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ), от началото на 2015 г. чрез електронната страница на Агенцията може да се подават заявления и документи по следните административни услуги:

 1. Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда);
 2. Издаване на  разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ
 3. Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда).

Достъпът до електронните административни услуги се осъществява чрез портала за електронни услуги на адрес:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

За да ползвате електронните административни услуги е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис и инсталиран софтуер Java, който можете да свалите от тук.

Също така, чрез портала за електронни услуги:

https://public.gli.government.bg/git_public , секция "Електронни услуги"  вече можете по електронен път да се възползвате от:

 • Отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател
 • Изпращане на уведомление от работодател за удължаване на работното време
 • Уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела
 • Преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването
 • Подаване на информация за броя работници и служители полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на бесопасни и здравословни условия на труд
 • Подаване на информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично

Само за услугите в секция "Електронни услуги" е необходимо да си направите потребителска регистрация в съответната регионална дирекция.