Често задавани въпроси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

10.06.19

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна?

Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия брой човекочасове е 8760 (24 часа умножени по 365 дни в годината) Работните часове през 2019 г. са 1992 (249 работни дни умножени по 8 часа) От тях следва да...

Как може да се получи информация за регистрираните Служби по Трудова медицина?

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването...

Какви са правомощията на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и инспекторите по труда, и какви са задълженията на работодателите във връзка с тези правомощия?

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности и специализиран контрол по изпълнението на изискванията на Закона за държавния служител,...

Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите?

Разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда задължава отношенията при предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя в писмена форма преди...

Какви са задълженията на работодателя за оформяне на трудовата книжка на работник или служител и отговорност при неизпълнението им?

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно фактите, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда вменява като задължение на работодателя да извършва точни и своевременни вписвания в трудовата книжка на работника...

Какво представлява закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Чл. 333 от КТ установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото...

Като работодател на 5 човека задължен ли съм да им осигурявам годишно обслужване от Служба по трудова медицина? Има ли критерии за минимален брой заети работни места и вида на дейност на фирмата?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието,...

Фирмата ни се състои от двама души, необходима ли е регистрация по Закона за здравословни и безопасни условия на труда?

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в...

Длъжен ли е работодателят да осигури обслужване от Служба по трудова медицина?

Работодателят е длъжен да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Тази разпоредба е императивна и безусловна и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се...
   123 > >>