Често задавани въпроси • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какъв е срокът за регистрация на фирмите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд?

Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в...

22.08.12

Какви са подзаконовите нормативни разпоредби по чл. 24 ал. 2 от ЗЗБУТ? Къде могат да се намерят условията и реда за получаване на лиценз съгласно посочените по-горе законови изисквания?

В зависимост от обема на дейността, естеството на работа и характера на професионалните рискове, работодателят следва да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана...

Как може да се получи информация за регистрираните Служби по Трудова медицина?

Службите по трудова медицина се регистрират от Министерство на здравеопазването. Актуална информация за регистрираните служби по трудова медицина можете да получите на интернет страницата на Министерството на здравеопазването...

Какви са правата и задълженията на лицата, изпълняващи ролята на инвеститор и строител, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи?

С оглед разпоредбите на чл. 160, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за...

Каква е процедурата по даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на работници или служители, ползващи закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от предприятието или...

Каква е разликата между осигурителен стаж по Кодекса за социалното осигуряване и трудов стаж по Кодекса по труда?

Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово...

Времето на ползване на отпуск за бременност и раждане включва ли се в срока за изпитване по чл.70 КТ?

При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът....

Предстои ми пенсиониране. Като ми прекратят договора, ще получа ли шест брутни работни заплати?

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното...

Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение?

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда работодателят може да уволни само с предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за...

Назначена съм на работа на трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от Кодекса на труда. Забременях и работодателят реши да прекрати трудовия ми договор на основание чл. 71 ал. 1 КТ. Имам ли закрила при уволнение, тъй като съм бременна?

Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът...
  << <123 > >>