Трудови договори по чл. 114а от КТ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Административно обслужване > Трудови договори по чл. 114а от КТ

Трудови договори по чл. 114а от КТ


Подробна информация относно договорите по чл. 114а от КТ може да намерите в раздел За работодатели и работещи/Трудов договор по чл. 114а от КТ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО §43 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

 

На 12.05.2020 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ брой 44 от 13 май 2020 г.), с който е предвиден нов вид трудов договор за работа в селското стопанство.

§43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона предвижда, че до 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.

До 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство – прибиране на реколтата“ се смята за дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.

За тези договори не е необходимо предварително внасяне на дължимите данъчни и осигурителни вноски.

         Тези договори се сключват по нов образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г.

Образец на договор

Предоставянето на образците на трудовите договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето се извършва по реда за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. За целта ИА ГИТ надгражда Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставя по електронен път уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един от образците. Съгласно заповедта на министъра на труда и социалната политика новият модул ще може да бъде използван от земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 26 май 2020 г.

         За периода до 26 май 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация. За сключените до 26 май 2020 г. трудови договори земеделски стопани и тютюнопроизводители в срок до 29 май 2020 г. са длъжни да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

         След 26 май 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за еднодневни трудови договори и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С § 49Б ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

 

На 06.04.2020 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП),(обн. в ДВ брой 34 от 09 април 2020 г.), с който са въведени допълнителни възможности за сключване на трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда (КТ), валидни само за периода на извънредното положение.

В § 49б от преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП е предвидено, че за времето на извънредно положение договорите по чл. 114а от КТ могат да се сключват за повече от един ден – за определен срок, през който ще бъдат отработвани определен брой дни, за 4 часа, 6 часа и 8 часа.

За тези договори не е необходимо предварително внасяне на дължимите осигурителни вноски. Крайната дата на срока на договора не може да бъде по-късна от датата на края на извънредното положение, установена в ЗМДВИП.

Такива договори могат да бъдат сключвани за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, както и от тютюн.

Тези договори се сключват по нов образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика със Заповед № РД01-250/13.04.2020 г.

Образец на трудов договор, за повече от един ден.

Предоставянето на образците на трудовите договорите по чл. 114а, ал. 1 от КТ във връзка с §49б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП се извършва по досега установения ред за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. За целта ИА ГИТ надгражда Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставя по електронен път уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един от образците. Съгласно заповедта на министъра на труда и социалната политика новият модул ще може да бъде използван от земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 21 април 2020 г.

За периода до 21 април 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови договори по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация. За сключените трудови договори до 21 април 2020 г. включително земеделските стопани и тютюнопроизводителите са длъжни в срок до 24 април 2020 г. включително да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

След 21 април 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ във връзка с § 49б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби от ЗМДВИП, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за еднодневни трудови договори и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.


Ред за заверка на трудови договори

 Може да заверите трудови договори:

  по електронен път

√  на място


ЗАВЕРЯВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Осъществява се чрез Портала за договори по чл. 114а от КТ на ИА ГИТ:

https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/

Ръководство на потребителя

Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната) срещу регистрационна карта и актуална анкетна карта. За допълнителна информация се обърнете към служителите в Дирекцията.

*данни за Дирекциите може да намерите в таблицата по-долу 


ЗАВЕРЯВАНЕ НА МЯСТО

В Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако имате землища в различни области на страната), с предоставяне на регистрационна карта, актуална анкетна карта и документ за внесени осигурителни вноски.

*данни за Дирекциите може да намерите в таблицата по-долу 


Контакти за технически въпроси:

02/8101 724

058/600 632


Дирекции "Инспекция по труда" Електронна поща телефон
● Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград
2700, гр. Благоевград,

пл. "Георги Измирлиев" № 9
ditBlagoevgrad@gli.government.bg телефон
(073) 88 49 43

(073) 88 49 42
● Дирекция "Инспекция по труда" Бургас
8000, гр. Бургас,

ул. "Шейново" № 24, ет. 4
ditBurgas@gli.government.bg телефон
(056) 84 34 88
● Дирекция "Инспекция по труда" Варна
9000, гр. Варна,

ул. "Христо Самсаров" № 2А
ditVarna@gli.government.bg телефон
(052) 61 29 46

(052) 61 29 41
● Дирекция "Инспекция по труда" Велико Търново
5000, гр. В. Търново,

ул. "Христо Ботев" № 2А
ditVelikoTarnovo@gli.government.bg телефон
(062) 62 24 38
● Дирекция "Инспекция по труда" Видин
3700, гр. Видин,

ул. "Дунавска" № 6
ditVidin@gli.government.bg телефон
(094) 60 13 03
● Дирекция "Инспекция по труда" Враца
3000, гр. Враца,

ул. "Стоян Заимов" № 2
ditVratsa@gli.government.bg телефон
(092) 66 38 47

(092) 66 63 03
● Дирекция "Инспекция по труда" Габрово
5300, гр. Габрово,

ул. "Брянска" № 30
ditGabrovo@gli.government.bg телефон
(066) 80 82 92
● Дирекция "Инспекция по труда" Добрич
9300, гр. Добрич,

ул. "Независимост" № 7, ет. 5
ditDobrich@gli.government.bg телефон
(058) 60 05 89

(058) 60 06 32
● Дирекция "Инспекция по труда" Кърджали
6600, гр. Кърджали,

ул. "Деспот Слав" № 1, ет. 4
ditKardjali@gli.government.bg телефон
(0361) 6 51 40
● Дирекция "Инспекция по труда" Кюстендил
2500, гр. Кюстендил,

ул. "Гладстон" №  35
ditKustendil@gli.government.bg телефон
(078) 55 20 58
● Дирекция "Инспекция по труда" Ловеч
5500, гр. Ловеч,

бул. "България" № 10
ditLovech@gli.government.bg телефон
(068) 60 15 04
● Дирекция "Инспекция по труда" Монтана
3400, гр. Монтана,

пл. "Жеравица" № 5, ет. 3
ditMontana@gli.government.bg телефон
(096) 30 06 75
● Дирекция "Инспекция по труда" Пазарджик
4400, гр. Пазарджик,

ул. "Екзарх Йосиф" № 15
ditPazardzhik@gli.government.bg телефон
(034) 44 14 91
● Дирекция "Инспекция по труда" Перник
2300, гр. Перник,

пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, ет. 6
ditPernik@gli.government.bg телефон
(076) 60 14 84
● Дирекция "Инспекция по труда" Плевен
5800, гр. Плевен,

ул. "Александър Стамболийски" № 1
ditPleven@gli.government.bg телефон
(064) 80 03 69
● Дирекция "Инспекция по труда" Пловдив
4000, гр. Пловдив,

пл. "Централен" №1, ет. 5
ditPlovdiv@gli.government.bg телефон
(032) 62 52 76

(032) 63 36 01
● Дирекция "Инспекция по труда" Разград
7200, гр. Разград,

бул. "България" № 15
ditRazgrad@gli.government.bg телефон
(084) 66 12 59
● Дирекция "Инспекция по труда" Русе
7000, гр. Русе,

ул. "Александровска" № 53 
ditRuse@gli.government.bg телефон
(082) 82 70 40
факс
(082) 82 70 40
● Дирекция "Инспекция по труда" Силистра
7500, гр. Силистра,

ул. "Добруджа" № 1

ditSilistra@gli.government.bg телефон
(086) 82 17 76
● Дирекция "Инспекция по труда" Сливен
8800, гр. Сливен,

ул. "Цар Самуил" № 1, ет. 3
ditSliven@gli.government.bg  телефон
(044) 62 59 27

(044) 62 29 23
● Дирекция "Инспекция по труда" Смолян
4700, гр. Смолян,

бул. "България" № 58
ditSmolyan@gli.government.bg телефон
(0301) 6 37 39
● Дирекция "Инспекция по труда" София
за територията на Столична община, райони: 
"Връбница", "Възраждане", "Илинден", "Изгрев",
"Искър", "Красно село", "Красна поляна", "Лозенец",
"Младост", "Надежда", "Оборище", "Подуяне",
"Сердика", "Слатина", "Средец", "Студентски" и
"Триадица".

1040, гр. София,
район "Изгрев", ж.к. "Изток",
 ул. "Лъчезар Станчев" № 20
ditSofiaGrad@gli.government.bg телефон
(02) 971 25 38
 Дирекция "Инспекция по труда
Софийска област" София

за територията на Софийска област, райони
на Столична община: "Кремиковци",
"Нови Искър", "Банкя", "Витоша", "Панчарево",
"Люлин" и "Овча купел".
1000, гр. София,
бул. "Витоша" № 6
ditSofiaOblast@gli.government.bg телефон
(02) 981 79 71

(02) 981 19 17
● Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора
6000, гр. Стара Загора,

ул. "Стефан Караджа" № 8, ет. 3
oit_szagora@abv.bg телефон
(042) 60 32 53
● Дирекция "Инспекция по труда" Търговище
7700, гр. Търговище,

ул. "Стефан Караджа" № 1
ditTargovishte@gli.government.bg телефон
(0601) 6 22 51
● Дирекция "Инспекция по труда" Хасково
6300, гр. Хасково,

ул. "Патриарх Евтимий" № 2
ditHaskovo@gli.government.bg телефон
(038) 66 48 51
● Дирекция "Инспекция по труда" Шумен
9700, гр. Шумен,

бул. "Славянски" № 30
ditShumen@gli.government.bg телефон
(054) 83 03 05
● Дирекция "Инспекция по труда" Ямбол
8600, гр. Ямбол,

ул. "Търговска" № 2, п.к. 306
ditYambol@gli.government.bg телефон
(046) 66 32 42