Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 

  1. Наименование - Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2377).
  2. Правно основание -  чл. 302, ал. 2 / чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда.
  3. Заявител – работодател.
  4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

4.3. Начин на подаване на документите:

4.3.1. На хартиен носител – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.3.2. По електронен път – заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Услуги с използване на електронен подпис“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex). Описаните в т. 4.1. от настоящата процедура приложени документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6/ 24.07.2006г.  за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

5. Срок на валидност на разрешението:

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (188.5 KB)