Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Работодателите вече няма да заверяват ревизионни книги

02.04.14 | Пресцентър

Работодателите вече нямат ангажимент да изготвят и заверяват в Инспекцията по труда ревизионни книги за предприятията си, техните поделения, обекти и работни площадки. Мярката, която е част от пакета на правителството за намаляване на административната тежест за бизнеса, е в сила от тази седмица след обнародвани в Държавен вестник промени в Кодекса на труда. Трудовите инспектори вече нямат право да изискват документа при проверките си.

Друго облекчение за работодателите е въвеждането на еднократно отчитане на извънредния труд – само до 31 януари на следващата календарна година. Досега те трябваше да го отчитат на полугодие. След промяната първото отчитане на извънреднен труд пред съответната дирекция „Инспекция по труда” ще бъде чак през януари 2015 г.

В Кодекса на труда е създаден вече и ред за служебно заличаване на трудови договори, след като се докаже, че те са фиктивни. Промяната се наложи след подадени сигнали в Инспекцията по труда и НАП най-често от хора, на които е отказано обезщетение за безработица, тъй като на тяхно име е регистриран трудов договор без  да знаят. При проверките е установено, че една част от трудовите договори са регистрирани към фирми фантоми, които не осъществяват дейност. Тогава трудовото правоотношение може да се прекрати със заявление от лицето, чиито лични данни са използвани.

Има обаче и случаи, когато служители на фирми са регистрирали трудови договори без знанието на работодателите. Те обикновено разбират случайно, най-често когато се окажат със задължения към НАП, въпреки че са плащали редовно. В тези случаи работодателят може да поиска от Инспекцията по труда предписание за прекратяване на договора. Не може да се установи със сигурност каква точно е била целта на фиктивните договори. Предположенията са, че са използвани за осигуряване на нужния квалифициран персонал за участие в обществени поръчки, за узаконяване от чужденци на престоя им в страната чрез създаване на фирма и наемане на поне 10 местни лица, както и за възможност за теглене на кредити.

С промените в Кодекса на труда бяха регламентирани и трудовите договори с опция за стажуване. След обнародваните вече в Държавен вестник промени и в съответната наредба, те също подлежат на регистрация в НАП. Сключените до 31 април договори за стажуване обаче ще се регистрират между 7 и 15 май. След тази дата регистрирането трябва да бъде в законоустановения тридневен срок.

Отдел “Връзки с обществеността”

Тел./факс 02/988 51 72

Дина Христова, тел: 0879557403, e-mail: dina.hristova@gli.government.bg