Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

107 г. инспектори по труда контролират спазването на трудовото законодателство у нас

03.11.14 | Пресцентър

Повече от 100 г. инспектори по труда защитават правата на работещите българи чрез контрол на трудовото законодателство. Инспекторатът по труда е създаден на 3 ноември 1907 г., с указ на княз Фердинанд. Неговата мисия е била да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците". Първият български закон в областта на безопасността и хигиената на труда е приет през 1917 г. Контролът за неговото спазване е възложен на Инспектората по труда към Министерството на земеделието и търговията. Този закон е отменен чак през 1951 г. Тогава е приет Кодекс  на труда, който по същество е сборник от нормативни актове.

Днес контролът по спазването на трудовото законодателство в България е в правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика. Агенцията прави всичко възможно да организира по най-ефективния начин своята контролна дейност на базата на добрия анализ и като отчита новите предизвикателства пред пазара на труда в страната. Почти веднага след началото на икономическата криза в края на 2008 г. беше отчетен увеличеният брой нарушения по заплащане на труда и възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Въпреки, че контролът върху този вид нарушения е сред големите приоритети на текущата инспекционна дейност, за ограничаване на сивата икономика бяха организирани специални кампании, някои съвместно с НАП. Беше създаден специален софтуер, който да следи предприятията, бавещи възнаграждения на работниците и служителите, за да бъдат те под постоянен контрол.

В резултат на тези мерки от 2009 г. насам сумата на изплатените забавени трудови възнаграждения след намесата на инспекторите по труда надхвърля 270 млн. лв. Намалява натрупването на нови дължими суми в проверените от инспекцията по труда предприятия, както и периодът, за който се дължат. Средно той вече рядко надхвърля 3 месеца. През деветте месеца на 2014 г. работодателите са натрупали задължения от 45.6 млн. лв. при 60 млн. лв. за същия период на 2013 г. Логично е в този случай да намаляват и изплатените суми. За 9 месеца през 2014 г. след проверки на инспекторите са изплатени 22.7 млн. лв. забавени заплати, а година по-рано – 44.7 млн. лв. Като цяло се отчита сериозно намаление на нарушенията по заплащането на труда от почти 20 500 броя през януари – септември 2013 г. до под 13 000 за същия период на 2014 г.

Установените случаи на работа без сключен писмен договор от 2012 г. насам постоянно намаляват. За 9-те месеца на т.г. те са 1894 при 2413 за деветте месеца на 2013 г. Въпреки, че част от нарушенията се установяват трудно, особено без съдействието на работещите, инспекторите по труда правят всичко възможно да ги докажат, дори чрез неколкократни посещения в предприятията в рамките на ден. Главна инспекция по труда активно подкрепя и работодателите в желанието им да прилагат правилно и по най-ефективния начин българското законодателство. По европейски проект „Превенция за безопасност и здраве при работа” бяха разработени модели за системи за управление на този вид дейност, Кодекси с добри практики и интерактивни инструменти за оценка на риска, които са достъпни напълно безплатно за бизнеса през сайта на ГИТ. Експерти на инспекцията са винаги на разположение за консултации в рамките на своите правомощия. От над 185 000 установени нередности през деветте месеца на 2014 г. са съставени 7788 акта за констатиране на административно нарушение. За останалите нередности са издадени предписания, чрез които работодателят също получава информация как да ги отстрани в разумен срок, при това без да търпи финансови санкции.

Пак по европроект е разработена нова информационна система, която ще позволи по-добри анализи на рисковете пред спазването на трудовото законодателство и повишаване на ефективността на контролната дейност чрез още по-добро планиране.

Инспекцията по труда в дати

Източник:Главна инспекция по труда