Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Инспекцията по труда прекрати договорите на служителите на „Топ Нюз“ ЕООД

25.07.17 | Пресцентър

Трудовите договори на 23-мата служители на „Топ Нюз“ ЕООД, които са подали заявления за прекратяването им по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (поради невъзможност да бъде установен работодател или негов упълномощен представител), са прекратени служебно от дирекция „Инспекция по труда“ София град. На лицата са изпратени разпореждания, с които договорите им се прекратяват от деня на подаването на заявленията.

Според законодателството, за да бъде коректен записът, вписването в трудовите книжки на прекратяването се извършва от компетентната дирекция по регистрация на фирмата, в случая Дирекция „Инспекция по труда“ София град.  Чрез предоставените от лицата мейли те са уведомени за възможността трудовите книжки да бъдат изпратени с куриер до компетентната дирекция. След вписването на прекратяването, същите могат да бъдат върнати отново по куриер, ако при изпращането лицата са попълнили декларация, че са съгласни с това.

В рамките на 7 работни дни от получаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор лицата трябва да се регистрират в Бюрото по труда, за да се възползват от пълните си права за обезщетение за безработица. Предвид факта, че голяма част от служителите с прекратени служебно правоотношения са от други градове, регистрацията в Бюрото по труда е възможна и преди оформянето на трудовата книжка.

След смъртта на едноличния собственик на дружеството и липсата на наследници, служителите на „Топ Нюз“ ЕООД изпаднаха в затруднена ситуация, тъй като нямаше кой да им прекрати трудовите договори. Веднага, след като Инспекцията по труда беше запозната с казуса, се създаде организация процедурата по прекратяване да се извърши в минималните срокове, разписани в Наредбата за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда. Според тях преди да бъде издадено разпореждането за прекратяване на трудовите договори, контролните органи на Инспекцията са задължени да извършат две проверки на адреса на работното място на заявителя и по седалището и адреса на управление на работодателя. Едната проверка се извършва в срок от 15 дни от постъпване на заявлението и втората в срок, не по-кратък от 15 дни от първата. Целта е да се докаже безспорно, че работодателят не може да бъде установен (в случая, че няма наследници) и не извършва дейност. Първата проверка беше извършена веднага след подаване на заявленията от служители на „Топ Нюз“ ЕООД, а втората - в първия ден след изтичане на 15-те дни.

Дирекция „Инспекция по труда“ София град влезе в контакт и с компетентните териториални поделения на НАП и НОИ с цел по-бързо предоставяне на нужните документи от двете институции, които се изискват в рамките на процедурата за служебно прекратяване на трудовите договори по чл. 327, ал. 2.

Източник: Главна инспекция по труда