Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Антикорупция

27.06.19 | Антикорупция

I. Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, може да бъде подаден по някой от следните начини:

 II. Необходима информация при подаване на сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия:

 

ВАЖНО!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

За анонимни сигнали се считат:

За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Агенцията е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират и/или не отговарят на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които касаят факти и събития, случили се преди повече от две години, считано от датата на подаването на сигнала.

 

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

  

III. Необходима информация при подаване на сигнал за несъвместимост, корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси

Сигналът следва да съдържа реквизитите на  чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, както следва:

 

      Ако сигналът не съдържа някои от посочените по-горе реквизити, подателят се уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок, сигналът ще бъде оставен без разглеждане.