Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 18059582/08.05.2018

11.05.18 | Предварителни обявления

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ"

„Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“.pdf (164.48 KB)

Обявление за предварителна информация в Регистъра - http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F01_2014&id=845878