Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Minimum wage in Bulgaria/Минимална заплата в Р България

С Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. на Министерски съвет се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в сила от 1 януари 2017 г. в размер на 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,77 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.

With a Decree № 372 from 22 December 2016, The Council of Ministers decided that the new monthly minimum wage for the country, effective from 1 January 2017, amounts to 460 BGN and the minimum hourly wage amounts to 2,77 BGN, under normal duration of the working time of 8 hours and a 5-day working week. The amount of the minimum wage is defined for a full working month.