Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Актуална информация за командироването и изпращането на работници и служители от държави-членкина ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария или от трети държави в Р България в рамките на предоставяне на услуги

unknown.gifУсловия за командироване в Р България съгласно НУРКИРСРПУ