Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Application form/ЗАЯВЛЕНИЕ за командироване/изпращане на работник или служител на територията на Република България в рамките на предоставяне на услуги (Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ)

unknown.gif Заявление по чл. 12, ал. 1 от НУРКИРСРПУ

unknown.gifСписък на командированите лица

unknown.gifApplication form

unknown.gifList_of_posted_workers_by_the_employer