Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за реализацията на проект BG051PO001 - 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси”, чието реализиране се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в качеството й на бенефициент с 3 обособени позиции”.

Начална дата: 27.08.13

Крайна дата: 30.09.13

pdf.gifСъобщение № ПКТ-120/10.12.2013 г. относно датата, часа и мястото за отваряне на финансовите оферти (32.89 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

unknown.gifРешение № РОП-027/27.08.2013г. (128.08 KB)

unknown.gifОбявление № ООП-020/27.08.2013г. (600.72 KB)

РАЗДЕЛ II. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

pdf.gifПълно описание на предмета на поръчката (139.12 KB)

pdf.gifТехническа спецификация (189.79 KB)

pdf.gifУказания за подготовка на офертата (370.17 KB)

pdf.gifМетодика за оценка на офертите (147.65 KB)