Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ И КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 24.10.13

Крайна дата: 25.11.13

pdf.gifСъобщение № ОП-009/15.01.2014 г. относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти (30.08 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Отговор № ПЕКД-173/20.11.2013г. до всички потенциални участници.pdf

Отговор № ПЕКД-175/22.11.2013г. до всички потенциални участници.pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (136.74 KB)

pdf.gifРешение № ОП-034/24.10.2013г. (100.11 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-035/24.10.2013г. (440.98 KB)

pdf.gifДокументация част 3 - 8 (504.84 KB)