Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, РАЗРАБОТВАНА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА””, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 06.01.14

Крайна дата: 17.02.14

Краен срок за достъп до документи: 07.02.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 17.02.2014 г.

Отваряне на офертите: 18.02.2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (171.85 KB)

pdf.gifРаздел I. Решение № ОП-001/06.01.2014 г. (102.65 KB)

pdf.gifРаздел II. Обявление № ОП-002/06.01.2014 г. (497.79 KB)

pdf.gifРаздели III-V /Описание на предмета на поръчката; Техническа спецификацияУказания за подготовка на офертата/ (440.13 KB)

doc.gifРаздел VI. Приложения: Образци на документи (637.5 KB)