Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 17.02.14

Крайна дата: 31.03.14

Начална дата: 17.02.14

Крайна дата: 31.03.14

Краен срок за достъп до документи: 21.03.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 31.03.2014 г.

Отваряне на офертите: 01.04.2014 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПЕКД-064/19.03.2014 г. до всички потенциални участници (67.63 KB)


ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (130.2 KB)

pdf.gifРешение № ОП-015/17.02.2014 г. (117.94 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-016/17.02.2014 г. (582.31 KB)

pdf.gifРаздели III - VI (Описание на обхвата на поръчката; Техническа спецификация /Задание/; Указания към участниците за подготовка на офертите; Методика за комплексна оценка на офертите) (583.09 KB)

Раздел VII. Приложения:

doc.gifПриложение № 01 (201.5 KB)

doc.gifПриложение № 02 (225.5 KB)

doc.gifПриложение № 03 (190 KB)

doc.gifПриложение № 04 (200.5 KB)

doc.gifПриложение № 05 (281.5 KB)

doc.gifПриложение № 06 (196.5 KB)

doc.gifПриложение № 07 (195 KB)

doc.gifПриложение № 08 (197 KB)

doc.gifПриложение № 09 (191.5 KB)

doc.gifПриложение № 10 (190 KB)

doc.gifПриложение № 11 (195.5 KB)

doc.gifПриложение № 12 (197 KB)

doc.gifПриложение № 13 (194.5 KB)

doc.gifПриложение № 14 (197.5 KB)

doc.gifПриложение № 15 (191 KB)

doc.gifПриложение № 16 (191.5 KB)

doc.gifПриложение № 17 (189.5 KB)

doc.gifПриложение № 18 (195 KB)

doc.gifПриложение № 19 (194 KB)

doc.gifПриложение № 20 (68.5 KB)

doc.gifПроект на договор за обществена поръчка (281 KB)