Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 12 броя еднакви копирни машини по проект по проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси” и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Начална дата: 24.07.12

Крайна дата: 24.08.12

Информация от страницата на АОП

pdf.gifРешение №ОП-015 от 24.07.2012г. за откриване на процедура по ЗОП (2.9 MB) 

pdf.gifOбявление №ОП-14 от 24.07.2012г. за открита процедура по ЗОП (6.83 MB) 

  unknown.gifРешение за прекратяване № ПКТ-020/14.03.2013г. (341.58 KB)