Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР*), с 14 обособени позиции”

Начална дата: 07.05.12

Крайна дата: 18.06.12

Информация на страницата на АОП.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР*), с 14 обособени позиции”