Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА И ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА И ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ” НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИА “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Начална дата: 23.01.13

Крайна дата: 05.03.13

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ:

unknown.gifРешение № РОП-011/26.03.2013г. (116.65 KB)

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДАТАТА И ЧАСА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОФЕРТИ:

unknown.gifСъобщение № 029/25.03.2013г. относно датата и часа за отваряне на финансовите оферти (27.93 KB)

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА:

unknown.gifРешение за промяна № РОП-009/14.03.2013г. (294.75 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

unknown.gifОтговор № 001/12.02.2013г. до всички потенциални участници (75.1 KB)

unknown.gifОтговор № 0104-4745/20.02.2013г. до всички потенциални участници (50.39 KB)

unknown.gifОтговор № 004/22.02.2013г. до всички потенциални участници (73.9 KB)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

unknown.gifИнформация за хода на процедурата при производство по обжалване (137.4 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

pdf.gifТитулна страница и съдържание (298.76 KB)

РАЗДЕЛ I: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

unknown.gifРешение № РОП-002/23.01.2013г. (152.88 KB)

РАЗДЕЛ II: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

unknown.gifОбявление № ООП-003/23.01.2013г. (567.31 KB)

РАЗДЕЛ III: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

pdf.gifПълно описание на предмета на поръчката (265.36 KB)

РАЗДЕЛ IV: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

pdf.gifТехническа спецификация (303.31 KB)

РАЗДЕЛ V: УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifУказания към кандидатите за участие и подготовка на офертите (413.01 KB)

РАЗДЕЛ VI: ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifПоказатели и методика за оценка на офертите (279.44 KB)

РАЗДЕЛ VII: ПРИЛОЖЕНИЯ

doc.gifПриложения № № 1-13 (258 KB)

ТАБЛИЦИ:

pdf.gifТаблица № 1 - Списък на МПС, подлежащи на застраховка "КАСКО НА МПС" и "Гражданска отговорност на автомобилите" (51.38 KB)

pdf.gifТаблица № 2 - Списък на имотите-административни сгради, подлежащи на застраховка "Имущество" (63.32 KB)