Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за реализацията на проектите с европейско финансиране, чието реализиране се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, в качеството й на бенефициент с 3 обособени позиции”

Начална дата: 18.02.13

Крайна дата: 01.04.13

pdf.gifСъобщение № 100/15.05.2013г. относно датата и часа за отваряне на ценовите оферти (373.71 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

unknown.gifОтговор № 008/01.03.2013г. до всички потенциални участници (86.19 KB)

pdf.gifОтговор № 012/07.03.2013г. до всички потенциални участници (542.77 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0138/19.03.2013г. до всички потенциални участници (194.92 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (158.97 KB)

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

unknown.gifРешение № РОП-003/18.02.2013г. (162.13 KB)

unknown.gifОбявление № ООП-005/18.02.2013г. (1007.37 KB)

РАЗДЕЛ II. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

pdf.gifПълно описание на предмета на поръчката (179.34 KB)

pdf.gifТехническа спецификация (219.74 KB)

pdf.gifУказания за подготовка на офертата (461.95 KB)

pdf.gifМетодика за оценка на офертите (148.55 KB)