Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” с две обособени позиции”

Начална дата: 20.02.13

Крайна дата: 22.03.13

unknown.gifСъобщение № 068/24.04.2013г. относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти (31.24 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (298.58 KB)

РАЗДЕЛ 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

unknown.gifРешение № РОП-004/20.02.2013г. (162.81 KB)

РАЗДЕЛ 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

unknown.gifОбявление № ООП-006/20.02.2013г. (614.2 KB)

РАЗДЕЛ 3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

pdf.gifПълно описание на предмета на поръчката (64.49 KB)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

pdf.gifТехническа спецификация (72.85 KB)

РАЗДЕЛ 5. УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifУказания към кандидатите за участие и подготовка на офертите (201.71 KB)

РАЗДЕЛ 6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifМетодика за оценка на офертите (124.41 KB)