Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начална дата: 22.02.13

Крайна дата: 29.03.13

pdf.gifСъобщение относно датата и часа за отваряне на ценовите оферти (122.31 KB)


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

unknown.gifОтговор № ПЕКД-030/08.03.2013г. до всички потенциални участници (116.44 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-032/08.03.2013г. до всички потенциални участници (173.47 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-033/11.03.2013г. до всички потенциални участници (110.45 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-038/14.03.2013г. до всички потенциални участници (98 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-041/15.03.2013г. до всички потенциални участници (277.97 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-044/18.03.2013г. до всички потенциални участници (235.22 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-049/19.03.2013г. до всички потенциални участници (39.42 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-052/22.03.2013г. до всички потенциални участници (96.18 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-054/22.03.2013г. до всички потенциални участници (220.18 KB)

unknown.gifОтговор № ПЕКД-055/22.03.2013г. до всички потенциални участници (199.66 KB)

unknown.gifOтговор № ПЕКД-061/28.03.2013г. до всички потенциални участници (140.34 KB)

unknown.gifOтговор № ПЕКД-063/28.03.2013г. до всички потенциални участници (214.64 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (130.21 KB)

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ

unknown.gifРешение № РОП-005/22.02.2013г. (199.03 KB)

unknown.gifРешение за изменение № ОП-002/08.03.2013г. (409.73 KB)

РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ

unknown.gifОбявление № ООП-007/22.02.2013г. (963.69 KB)

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ НА ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

pdf.gifОписание на обхвата на поръчката (192.4 KB)

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ /ЗАДАНИЕ/

pdf.gifТехническа спецификация /задание/ (338.09 KB)

РАЗДЕЛ V. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifУказания към участниците за подготовка на офертите (309.2 KB)

РАЗДЕЛ VI. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

pdf.gifМетодика за комплексна оценка на офертите (195.99 KB)