Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТA ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Oрганизиране и логистично осигуряване на семинари за обучения по проект BG051PO001- 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”

Начална дата: 27.02.13

Крайна дата: 01.04.13

pdf.gifСъобщение № УТ-0318/16.05.2013г. относно датата и часа за отваряне на ценовите оферти (334.75 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

unknown.gifОтговор № УТ-0111/05.03.2013г. до всички потенциални участници (112.46 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0107/04.03.2013г. до всички потенциални участници (63.02 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0122/14.03.2013г. до всички потенциални участници (169.21 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0192/03.04.2013г. до всички потенциални участници (64.47 KB)

unknown.gifОтговор № УТ-0194/03.04.2013г. до всички потенциални участници (91.01 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (164.11 KB)

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

unknown.gifРешение № ОП-0017/27.02.2013г. (246.66 KB)

unknown.gifОбявление № ОП-0018/27.02.2013г. (1.34 MB)

unknown.gifРешение за промяна № ОП-0019/12.03.2013г. (394.87 KB)

РАЗДЕЛ II. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

pdf.gifТехническа спецификация (302.59 KB)

pdf.gifПриложение № 1 към техническата спецификация (151.01 KB)

pdf.gifПриложение № 2 към техническата спецификация (149.93 KB)

pdf.gifПриложение № 3 към техническата спецификация (150.2 KB)

pdf.gifУказания за подготовка на офертата (509.31 KB)

pdf.gifМетодика за оценка на офертите (193.96 KB)