Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с 3 обособени позиции”

Начална дата: 01.03.13

Крайна дата: 05.04.13

pdf.gifСъобщение № 104/16.05.2013г. относно датата и часа за отваряне на финансовите оферти (310.28 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

unknown.gifОтговор № 021/19.03.2013г. до всички потенциални участници (26.32 KB)

unknown.gifОтговор № 026/22.03.2013г. до всички потенциални участници (86.1 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (232.05 KB)

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

unknown.gifРешение № РОП-006/01.03.2013г. (163.04 KB)

unknown.gifОбявление № ООП-010/01.03.2013г. (924.19 KB)

РАЗДЕЛ II. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

pdf.gifУказания към участниците (491.57 KB)