Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Как да получите достъп до информация

26.07.12 | Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация дава право на всеки:

 да подаде искане за достъп до информация и съответно да получи достъп до нея.

       Обществена информация е тази, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България.

     Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местното самоуправление, публично правни субекти и всички физически и юридически лица, получаващи финансиране от държавния бюджет. Това могат да бъдат и фирми изпълняващи обществени поръчки, или други фирми, страни по договори, заплатени от държавния бюджет  или  средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

      Информация за възложените обществени поръчки може да намерите в регистъра на обществените поръчки на електронен адрес www.aop.bg.

         Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

    В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

        Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. 

       Случаите, в които може да ви откажем достъп до обществена информация са: 

       Единствено в два случая съответният орган е свободен да прецени дали да предостави исканата информация или не:

      Писмено заявление за достъп до информация можете да подадете в деловодството на ИА ГИТ на бул. Ал. Дондуков №3, гр. София всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

       Телефон за контакт 02 8101 753.

      Попълненено заявление също така можете да изпратите и на e-mail: delovodstvo@gli.government.bg  или на пощенския адрес на ИА ГИТ: гр. София 1000, Бул. Ал. Дондуков №3.

    Заявлението може да бъде в свободен текст (написано на ръка, на пишеща машина или компютър). За Ваше улеснение примерен текст на заявлението може да изтеглите от сайта на ИА ГИТ  или да получите на място в деловодството. Примерна бланка ще намерите и в приемната на ИА ГИТ в папка „Административни услуги“. 

     Заявлението трябва да съдържа задължително:

    Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се разходите по предоставяне на информация. Нормативите са определени от Министъра на финансите със Заповед ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. (Обн.ДВ, бр. 98 от 19.12.2011 г.).

   Служител, отговорен за достъпа до информация:

   Николай Стоянов
   Телефон: 02/ 8 101 732