Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Център за информация и услуги

Центърът за информация и услуги на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ предоставя информация и дава консултации по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, правата и задълженията на страните по служебно правоотношение, осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, контрол по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа, командироването на български работници и служители в чужбина и трудовата заетост на чужденци в Република България.

В центъра се приемат всички заявления, придружени с необходимите документи за предоставяне на услуги, искания, запитвания, както и заявления за достъп до обществена информация.

Информация за агенцията, извършваните услуги и необходимите документи,  както и типови заявления и образци на формуляри са на разположение на посетителите. 

В Центъра за информация и услуги имате възможност да подадете вашите мнения, предложения и препоръки във връзка с административното обслужване и дейността на Агенцията, както и да упражните правото си да сигнализирате за корупционните практики. За целта има разработена анкетна карта и във фоайето на центъра е поставена пощенска кутия. Мнения и препоръки от гражданите се приемат и по обикновена или електронна поща.

При нас можете да получите информация за всички дейности, които извършват дирекциите "Инспекция по труда", както и да се осведомите как да се свържете с тях.

Центърът е разположен на партерния етаж в сградата на ИА ГИТ на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3, София.


Работното време на центъра:

Всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване.


Консултации на място в Административен център на МТСП, ул. "Триадица" № 2, София:

По трудовоправни въпроси - понеделник и петък от 14 до 16 часа.

По въпроси, свързани със служебните правоотношения - последният понеделник или петък от месеца от 14 до 16 часа

По безопасност и здраве при работа - сряда от 14 до 16 часа.


Консултации по телефон: 0700 17 670

Телефони за връзка с деловодството:

02/8101 748, 02/8101 753


Харта на клиента