Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) към Министъра на труда и социалната политика е орган на изпълнителната власт за осъществяване на контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите и служебни отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност и/или се провежда обучение.

МИСИЯ НА ИА ГИТ

Осъществяване на контрол за защита на трудовите и служебните права на работещите и налагане на единно прилагане на трудовото законодателство в предприятията.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ИА ГИТ – инспектиране и консултиране

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ:

Въвеждането на Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството и информационната сигурност в дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е стратегическо решение, взето от ръководството през 2010 г. и представлява ново стъпало в организационното и функционалното развитие на Агенцията. Разработената и въведена в Агенцията ИСУ се основава на стандартите ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005.

Ръководството на ИА ГИТ определя своята политика по качество като стремеж към непрекъснатото подобряване качеството на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство и законодателството в областта на заетостта и държавната служба и административното обслужване с цел защита на трудовите и социални права на работниците и служителите и увеличаване приноса на Агенцията в осигуряването на безопасен, справедлив и достоен труд в Република България.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

Целите в политиката на Агенцията са насочени към превенция и публичност при инспектирането по труда, в т.ч. по спазване нормативните изисквания на Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител, сътрудничество с администрации от правителствения сектор и с неправителствени организации, подпомагане дейността на тристранните съвети по условия на труд на национално и браншово ниво, както и дейността на комитетите/групите по условия на труд в предприятията.

Ние, служителите в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, водени от желанието да Ви предоставим възможно най-доброто обслужване, ще се ръководим от тази Харта на клиента и заложените в Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за администрацията принципи за:

В областта на административното обслужване ще Ви гарантираме:

С настоящата Харта на клиента искаме да Ви разясним формите на обслужване, които можем да Ви предложим, да Ви представим нивото на обслужване, което можете да очаквате от ИА „Главна инспекция по труда", както и да очертаем основните правила, по които бихме желали да работим заедно с Вас.

Цели, които си поставяме

Да отговорим бързо, компетентно, изчерпателно и разбираемо на въпросите Ви, свързани с дейността по прилагане и спазване на законодателството, в областта на трудовите и служебни правоотношения, здравословните и безопасни условия на труд и на Закона за насърчаване на заетостта.

В законоустановените срокове да разглеждаме и предприемаме съответните действия по подадени от Вас искания, сигнали и предложения, свързани с дейността на ИА ГИТ.

Да ви предоставим бързо и качествено административните услуги, от които се нуждаете.

Да поддържаме в актуален вид в интернет страницата ни и на информационните табла в ИА ГИТ и териториалните ни дирекции „Инспекция по труда” пълната информация относно процедурите по заявяване на административни услуги и необходимите документи.

Канали за достъп до обслужване на физически и юридически лица  в ИА ГИТ:

1. Обслужване на физически и юридически лица на място

Подаване на искания и заявления за предоставяне на административни услуги, запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да подадете в деловодствата на ИА ГИТ и дирекциите „Инспекция по труда” в страната в работното време на администрацията – всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа. Административните адреси на деловодствата и приемните можете да намерите в интернет страницата ни: http://gli.government.bg/page.php?c=3 и http://gli.government.bg/page.php?c=2

Консултация по интересуващи Ви въпроси от компетентността на ИА ГИТ може да получите на място в приемните  ни за граждани.

1.1. В Административния център на Министерство на труда и социалната политика, находящ се в сградата на МТСП: гр. София, ул. Триадица №2

1.2. В дирекциите „Инспекция по труда" по обявен в дирекциите график.

2. Обслужване на физически и юридически лица чрез лицензирани пощенски оператори

Подаване на искания и заявления за предоставяне на административни услуги, запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да ни изпратите на хартиен носител по пощата или чрез куриер на административните адреси на Агенцията и териториалните ни дирекции, като необходимите Ви адреси можете да намерите в интернет страницата ни: http://gli.government.bg/page.php?c=3 и http://gli.government.bg/page.php?c=2

3. Осъществяване на обслужване на физически и юридически лица чрез наети национални телефонни линии и стационарни телефони на Агенцията

Информация и консултация по интересуващи Ви въпроси от компетентността на ИА ГИТ или по административното обслужване може да получите на наетите от ИА ГИТ национални телефонни линии и на стационарните телефони на Агенцията в рамките на работното време на администрацията – всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

Устни заявления за достъп до обществена информация се приемат на горещия телефон на Агенцията – 070017670.

Сигнали за нарушения може да подадете на следните телефони:

4. Обслужване на физически и юридически лица посредством факс номера

Запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да ни изпратите и на обявените от Агенцията в интернет страницата ни факс номера: http://gli.government.bg/page.php?c=3

5. Обслужване на физически и юридически лица посредством електронна поща

Запитвания по въпроси от компетентността на ИА ГИТ, заявления за достъп до обществена информация, сигнали за нарушаване на трудовото законодателство, сигнали за корупция срещу служители на Агенцията, предложения и мнения можете да ни изпратите и на обявените от Агенцията в интернет страницата ни адреси на електронна поща: http://gli.government.bg/page.php?c=3

Сигнали за корупция срещу служители на ИА ГИТ, както и оплаквания по повод на административното обслужване, можете да ни изпращате на електронната поща на:

5. Обслужване на физически и юридически лица посредством електронната страница на Агенцията

Чрез интернет страницата ни Вие можете да намерите необходимата Ви информация за:

Чрез интернет страницата ни Вие можете:

Стандарти за обслужване на физическите и юридическите лица

В ИА ГИТ се ангажираме със спазването на следните стандарти по отношение на максималното време за обслужване на физическите и юридическите лица:

  1. за издаване на индивидуален административен акт - до 14 дни от датата на започване на производството, като:
  1. за отговор на запитвания - до 7 дни;
  2. за извършване на проверка по сигнал за нарушаване на трудовото законодателство – 1 до 2 месеца, съобразно предмета на проверката;
  3. за вземане на решение по предложение - до 2 месеца;
  4. за отговор на предложения – до 7 дни от постановяване на решението;
  5. за препращане на искания, предложения и сигнали до компетентния орган /администрация/ - до 7 дни от постъпването му;
  6. за вземане на решение по сигнал - до 2 месеца;
  7. за предоставяне на комплексно административно обслужване – до 3 дни от получаване на достъп до данните на административния орган, първичен администратор на данни;
  8. за съобщаване на решение по сигнал – до 7 дни от постановяване на решението;

10. за разглеждане на заявление за достъп до обществена информация – до 14 дни след датата на регистриране, а в предвидените от закона случаи може да се удължи с не повече от 14 дни;

11. за препращане на заявление за достъп до обществена информация към компетентен орган – до 14 дни;

12. за разглеждане и получаване на информацията по ЗДОИ - не по-малко от 30 дни от датата на получаване на решението;

13. за отговор до омбудсмана на препоръките, предложенията и становищата, дадени от него – до 14 дни;

14. времето за изчакване на вид административно обслужване на място не трябва да надвишава 20 мин.;

15. за отговор на телефонни обаждания на специално определени телефони за запитвания – до 5 минути.

Важно:

От нас може да очаквате

Нашите отговорности към Вас по отношение на обслужването и при предоставяне на услуги:

Какво очакваме от Вас:

 

Настоящата Харта на клиента е утвърдена със pdf.gifЗаповед № З-0960/19.12.2014г. (191.8 KB) на Изпълнителния директор на ИА ГИТ, изменена със Заповед № З-0081/21.01.2016 г.