Начало / За нас / Правна рамка

Правна рамка

Принудителни административни мерки и търсене на административно-наказателна отговорност

Чл. 404. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) За предотвратяване и преустановяване...
Пълният текст

Контрол по спазване на трудовото законодателство

КОДЕКС НА ТРУДА Глава деветнадесета, Раздел I Контрол за спазване на трудовото законодателство Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от...
Пълният текст

Защита на личните данни

Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни в ИА ГИТ: 02 8101 701 dpogit@gli.government.bg ------------------------------ Като публична администрация, ИА „Главна...
Пълният текст