Начало / Административно обслужване / Издаване на удостоверение за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство

Издаване на удостоверение


за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство във връзка с изисквания към изпълнители по обществени поръчки или договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове или кандидати/ползватели на безвъзмездна финансова помощ.


2020-02-27 / 16:37:02

Уважаеми потребители на системата,

Информираме Ви, че удостоверенията, издавани от ИА ГИТ чрез Системата за предоставяне на електронни удостоверения, ще бъдат предоставяни на нови бланки. В новите бланки единствено се прецизират текстовете, касаещи различните основания за предоставянето на удостоверенията.

Предвид това, при необходимост да бъде разпечатан отново екземпляр на вече предоставено удостоверение или при проверка по уникален код на същото, системата ЩЕ ГЕНЕРИРА ЕКЗЕМПЛЯР С НОВОУТВЪРДЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ. Разликата в текстовете на бланките на удостоверенията НЕ Е ОСНОВАНИЕ същите да се считат за недействителни.

Гаранция за действителността на удостоверението продължава да бъде уникалният код, който се генерира върху него и чрез който Вие можете да проверите неговата истинност.


Уважаеми потребители на административни услуги,

От 01.06. започна да работи електронната системата за „Електронни удостоверения“, което налага следните промени в начините и каналите за заявяване, издаване и получаване на удостоверенията, необходими за сключване на договори за изпълнение на обществени поръчки или с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по европейските структурни и инвестиционни фондове или във връзка с кандидатстване за безвъзмездно финансиране*:

ВНИМАНИЕ: Удостоверението се издава на физическото или юридическото лице – притежател на електронния подпис, с който се заявява то. Не използвайте електронния си подпис, за да създадете заявление/удостоверение на друго ЮЛ/ФЛ, тъй като системата няма да го позволи. Тя е настроена да вземе ЕИК или ЕГН от Вашия електронен подпис и да създаде/генерира УДОСТОВЕРЕНИЕ

На вниманието на потребителите на административни услуги, възложителите по обществени поръчки, бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове и на органите, одобряващи предоставяне на безвъзмездно финансиране по програмите за развитие на селските райони:

 От 01.06.2018 г. удостоверенията:

 1. по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки,
 2. по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,
 3. за доказване на наличие или липса на обстоятелствата по чл. 12, ал. 3, т. 8 от Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,

които се генерират електронно с електронен подпис на заявителя или се издават от дирекциите „Инспекция по труда“ чрез подаване на заявление на място или изпратено по поща, или с лицензиран пощенски оператор, не носят подпис на длъжностното лице, издало удостоверението, и печат на Агенцията. В удостоверенията е посочен изходящ номер, генериран от електронната ни система, и код за достъп. Чрез кода за достъп заявителят или всяко трето лице, на което заявителят предостави кода за достъп, може да разгледа издаденото удостоверение на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:
 • Заявяване по електронен път – от 01.06 с новата електронна система Вие сами можете по всяко време да създавате необходимото Ви удостоверение, като за целта е необходимо единствено да имате валиден електронен подпис на физическото или юридическото лице, за което се издава удостоверението.

Електронен адрес на системата за „Електронни удостоверения“:
https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext.

Електронен адрес за проверка на издадени удостоверения по код за достъп:
https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification


pdf.gifРъководство за онлайн създаване на удостоверения.pdf (1.89 MB)

 • Заявяване на място
   - в нашите Дирекции „Инспекция по труда“ чрез подаване на писмено заявление – в рамките на установеното работно време от 09.00 до 17.30 служител в Дирекция „Инспекция по труда“ (формуляри/бланки на заявления можете да намерите в края на страницата).
 • Заявяване чрез изпращане на заявление по поща или по куриер – можете да изпратите по поща или по куриер заявление за издаване на удостоверението до нашите Дирекции „Инспекция по труда“, като същото ще Ви бъде изпратено/предоставено по посочения от Вас в заявлението начин (формуляри/бланки на заявления можете да намерите в края на страницата).

 

Адреси на Дирекции „Инспекция по труда“

Освен в Дирекции „Инспекция по труда“, заявление за издаване на удостоверението може да подавате на място, както и да изпращате по поща или по куриер и на адреса по седалище и адрес на управление на Агенцията (гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3).

ВАЖНО: Считано от 01.06.2018 г. ИА ГИТ спира да приема заявления за издаване на удостоверение, изпратени на електронна поща. Постъпилите след 31.05.2018 г. на електронна поща заявления няма да бъдат завеждани и обработвани.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО:
 • На място - на адреса на Дирекция „Инспекция по труда“, в която е подадено заявлението, в работното време на дирекцията.
 • По пощата - на посочения адрес за кореспонденция.
 • С куриер - на посочения адрес за кореспонденция (за сметка на заявителя)

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

При подаване на заявление на място в Дирекциите „Инспекция по труда“ или по седалище и адрес на управление на Агенцията или при изпращане на заявление по поща или по куриер - удостоверението се издава до два работни дни от получаване на заявлението. При необходимост от допълнителни проверки – до 7 календарни дни.

Цена/такса за издаване – няма

 

*Забележка: Удостоверението се издава на физически и юридически лица във връзка с:

1.  Участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА

2.  Сключване на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА;

3.  Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ по Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА;

4.  Инициативни групи, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. – ФОРМУЛЯР/БЛАНКА.


КОНТАКТИ:

За информация:
тел.: 0700 17 670 

За технически въпроси:
тел.: 02/8101 748