Начало / За работодатели и работещи / Трудови договори по чл. 114а от КТ / Договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март 2020 г.

Договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март 2020 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114а ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ВЪВ ВРЪЗКА С § 49Б ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

 

На 06.04.2020 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП),(обн. в ДВ брой 34 от 09 април 2020 г.), с който са въведени допълнителни възможности за сключване на трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда (КТ), валидни само за периода на извънредното положение.

В § 49б от преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП е предвидено, че за времето на извънредно положение договорите по чл. 114а от КТ могат да се сключват за повече от един ден – за определен срок, през който ще бъдат отработвани определен брой дни, за 4 часа, 6 часа и 8 часа.

За тези договори не е необходимо предварително внасяне на дължимите осигурителни вноски. Крайната дата на срока на договора не може да бъде по-късна от датата на края на извънредното положение, установена в ЗМДВИП.

Такива договори могат да бъдат сключвани за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, както и от тютюн.

Тези договори се сключват по нов образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика със Заповед № РД01-250/13.04.2020 г.

Образец на трудов договор, за повече от един ден.

Предоставянето на образците на трудовите договорите по чл. 114а, ал. 1 от КТ във връзка с §49б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМДВИП се извършва по досега установения ред за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. За целта ИА ГИТ надгражда Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставя по електронен път уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един от образците. Съгласно заповедта на министъра на труда и социалната политика новият модул ще може да бъде използван от земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 21 април 2020 г.

За периода до 21 април 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови договори по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация. За сключените трудови договори до 21 април 2020 г. включително земеделските стопани и тютюнопроизводителите са длъжни в срок до 24 април 2020 г. включително да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

След 21 април 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ във връзка с § 49б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби от ЗМДВИП, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за еднодневни трудови договори и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.