Начало / За работодатели и работещи / Трудови договори по чл. 114а от КТ / Договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето

Договори за повече от един ден (за 4, 6 и 8 часа) във връзка с § 43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБРАЗЦИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ПО §43 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

 

На 12.05.2020 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ брой 44 от 13 май 2020 г.), с който е предвиден нов вид трудов договор за работа в селското стопанство.

§43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона предвижда, че до 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.

До 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство – прибиране на реколтата“ се смята за дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.

За тези договори не е необходимо предварително внасяне на дължимите данъчни и осигурителни вноски.

         Тези договори се сключват по нов образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г.

Образец на трудов договор, за повече от един ден.

Предоставянето на образците на трудовите договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето се извършва по реда за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. За целта ИА ГИТ надгражда Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставя по електронен път уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един от образците. Съгласно заповедта на министъра на труда и социалната политика новият модул ще може да бъде използван от земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 26 май 2020 г.

         За периода до 26 май 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация. За сключените до 26 май 2020 г. трудови договори земеделски стопани и тютюнопроизводители в срок до 29 май 2020 г. са длъжни да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

         След 26 май 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за еднодневни трудови договори и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.