Начало / Административно обслужване / Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

1. Достъп до публичните регистри, поддържани от ИА ГИТ можете да получите през линковете, публикувани в раздел „Административно обслужване“, секция „Публични регистри“.

2. Категории информация, класифицирани като служебна информация в ИА ГИТ са:

    2.1. Индивидуални административни актове – протоколи от проверки, постановления по чл. 405а от КТ и др.

    2.2. Актове за установяване на административни нарушения

    2.3. Наказателни постановления

3. Правила за повторно използване на информация от обществения сектор:

      Постъпилите писмени искания за информация от обществения сектор за повторно ползване се приемат, регистрират и разглеждат по реда, както за достъп до обществена информация. Заявителите заплащат материалните разходи по предоставянето на информацията съгласно тарифата, определена със Заповед №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. на министъра на финансите (Обн. ДВ, бр. 98 от 19.12.2011 г.)

Отчети за работата по ЗДОИ

26 юли 2012

Отчет по ЗДОИ 2019.pdf Отчет по ЗДОИ 2018.pdf Отчет по ЗДОИ 2017.pdf Отчет по ЗДОИ 2016.pdf Отчет по ЗДОИ...
Пълният текст

Как да получите достъп до информация

26 юли 2012

Кой има право на достъп до информация? Каква информация може за искате по ЗДОИ? Къде в ИА ГИТ може да поискате достъп до информация?

Пълният текст