Начало / За работодатели и работещи / Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна?

10 юни 2019

Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия брой човекочасове е 8760 (24 часа умножени по 365 дни в годината) Работните часове през 2019 г. са 1992...
Пълният текст

Какво представлява закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Чл. 333 от КТ установява т.нар. „предварителна...
Пълният текст

Какви са задълженията на работодателя за оформяне на трудовата книжка на работник или служител и отговорност при неизпълнението им?

Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно фактите, свързани с трудовото правоотношение. Кодексът на труда вменява като задължение на работодателя да извършва точни...
Пълният текст

Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и договора за изработка (услуга) по Закона за задълженията и договорите?

Разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда задължава отношенията при предоставянето на работна сила да се уреждат само като трудови правоотношения. Трудовият договор се сключва между...
Пълният текст

Какви са правомощията на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и инспекторите по труда, и какви са задълженията на работодателите във връзка с тези правомощия?

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности и специализиран контрол по...
Пълният текст

Времето на ползване на отпуск за бременност и раждане включва ли се в срока за изпитване по чл.70 КТ?

При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини...
Пълният текст

Каква е разликата между осигурителен стаж по Кодекса за социалното осигуряване и трудов стаж по Кодекса по труда?

Съществува разлика между понятията трудов стаж по Кодекса на труда и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е времето, през...
Пълният текст

Каква е процедурата по даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на работници или служители, ползващи закрила по чл.333 от Кодекса на труда?

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ в случаите по чл. 328, ал. 1,...
Пълният текст

Какви са правата и задълженията на лицата, изпълняващи ролята на инвеститор и строител, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи?

С оглед разпоредбите на чл. 160, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът,...
Пълният текст
   123 > >>