Начало / За работодатели и работещи / Често задавани въпроси

Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение?


Боледувам от диабет (или ИБС, професионална болест, психична болест, онкологично заболяване, активна форма на туберколоза). Имам ли закрила при уволнение?

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда работодателят може да уволни само с предварително разрешение на Инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ. Закрилата се отнася за прекратяване на трудовото правоотношение при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, и дисциплинарно уволнение. Тази закрила не се прилага при прекратяване на трудовото правоотношение на друго основание. Защитната процедура по чл. 333 от КТ представлява едно предварително условие, което работодателят е задължен да спази, когато извършва уволнение на посочените в закрилната норма на чл. 333 от КТ работници и служители.

Наредба № 5 предвижда закрила при частична ликвидация, съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни за работниците и служителите, боледуващи от исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване и захарен диабет.

За да бъде направено искане за предварително разрешение за прекратяване на трудов договор на едно от посочените основания и във връзка с чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ е необходимо работодателят да е събрал достатъчно данни за това, че работникът или служителят страда от посоченото заболяване. Всеки работник или служител, който страда от споменатите заболявания, е длъжен при поискване да представи медицински документи от лечебно-профилактичните заведения, където се лекува или се води на диспансерен отчет или решение на трудово-експертната лекарска комисия, ако има издадено такова.

Преди уволнението е наложително да бъде взето и мнението на ТЕЛК. Тя изготвя своето мнение и го изпраща на работодателя, а той на съответната инспекция по труда заедно с мотивираното искане за разрешение. Искането на това мнение е задължително, но съобразяването с него не е задължително за инспекцията по труда.

Основната правна последица от неспазването на предварителната закрила при уволнение е, че извършеното уволнение е незаконно и съдът отменя заповедта за уволнение само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

      Справка: чл. 333, ал. 1, т. 3; чл. 333, ал. 2 и чл. 344, ал. 3 от Кодекса на труда; Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ.