Инспекцията по труда възстанови обема на контролната дейност на нивата от преди пандемията


Констатираните за полугодието на 2021 г. нарушения на трудовото законодателство са 97 355 броя

С извършените 20 634 бр. проверки за първото полугодие на 2021 г. Инспекцията по труда е увеличила с ¼ броя на проверките спрямо същия период на 2020 г., когато за два месеца действаше извънредното положение за превенция на разпространението на КОВИД-19. Данните показват, че контролната дейност е възстановена в обема от преди кризата, въпреки продължаващата епидемична обстановка и вменените допълнителни ангажименти на Инспекцията по труда по контрол на някои от мерките за запазване на заетостта.

Проверени през периода са 18 060 предприятия с над 800 000 наети в тях. Установените при проверката нарушения са 97 355 бр. Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските, по заплащането на труда и др., са 45 470 бр. Нарушенията на разпоредбите, свързани с безопасността и здравето на работа, са почти 51 500 бр.

Делът на нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са 10 650 бр., продължава да бъде най-висок спрямо всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения. В същото време обаче продължава тенденцията да намалява сумата на установените забавени възнаграждения, която през първото полугодие на 2021 г. е била 3.5 млн. лв. За сравнение за същия период през 2020 г. сумата е била 5.5 млн. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени близо 2.5 млн. лв. Високият дял на нарушенията по заплащане на труда е свързан и с факта, че работещите най-често подават сигнали за този вид нарушения. Често те претендират за договорени устно суми или за неизплатени възнаграждения за периоди, в които са работили без трудови договори. В тези случаи не може да бъде установен безспорно размерът на задълженията и работодателят не може да бъде задължен да изплати сумите. Случаите на работа без трудов договор са 1367.

По отношение на безопасността и здравето при работа най-много са нарушенията, свързани с цялостната организация на тази дейност – почти 34 000 бр., тъй като такава трябва да бъде създадена за всяко работно място - както в производствените помещения, така и в офисите. За живота и здравето на работещите обаче най-сериозен риск създават нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване, които за полугодието на 2021 г. са 11 200 бр. С отстраняването им след намесата на Инспекцията по труда намаляват и опасностите, които могат да доведат до тежки трудови инциденти.

През полугодието на 2021 г. са съставени 4244 бр. актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 4.6 млн. лв.

През периода беше представен разработеният по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол. Чрез него работодателите ще могат сами да установят в каква степен прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди проверката. Специален софтуер анализира отговорите на въпросниците и дава насоки на инспекторите по труда в кои обекти на контрол рискът от нарушения е висок, за да се извърши и физическа проверка.

За подобряване условията на труд в българските предприятия с минимални разходи за работодателите помагат и достъпните на български език 41 броя онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, последният от които е за превенция на разпространението на КОВИД-19. Инструментите са разработени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да демонсрират  функционалностите им пред работодателите. Двата проекта се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през настоящия и миналия програмен период.