Условията на труд на над един милион работещи са обхванати от контрола на Инспекцията по труда

Наполовина е намаляла сумата на забавените заплати спрямо деветте месеца на 2020 г.

Контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 30 761 бр. проверки за деветте месеца на 2021 г. в 25 920 предприятия. Обхванати от контрола са работните места на 1 088 147 наети в тях. Установени са 144 633 бр. нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – по възникването, прекратяването, заплащането на труда, работното време, почивките, отпуските и др., са 68 527 бр. Нарушенията по отношение на безопасността и здравето при работа са 75 583 бр. За всяко установено нарушение се предприемат мерки за отстраняването му, което води до подобряване условията на труд за работещите в проверените предприятия.

Запазва се тенденцията броят на нарушенията, свързани със заплащането на труда, които са 16 105 бр., да бъде най-висок от всички нарушения по изпълнението на трудовите правоотношения.  Една от причините за това е, че работещите най-често подават сигнали именно когато има проблем със заплащането на труда им, основно за неизплатен с увеличение положен труд на официални празници, извънреден и нощен труд, както и за неизплатени обезщетения и забавени възнаграждения след прекратяване на трудовите правоотношения.

Не се забелязва обаче задълбочаване на проблема по отношение неизплатени възнаграждения. За деветте месеца на годината са установени забавени възнаграждения в размер на 4 818 351 лв. Сумата е наполовина по-малко отколкото през същия период на 2020 г., когато е била 9 668 102 лв. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 2 729 517 лв. от установените забавени възнаграждения.

За периода от януари до септември 2021 г. случаите на работа без трудов договор са 2223.

Инспекцията по труда напомня, че когато работещите се съгласяват да работят без договор или да получават част от възнагражденията си нерегламентирано, те от една страна губят осигурителни права. От друга – не може да се докаже безспорно, че са полагали труд за периода, в който са работили без трудов договор и не могат да претендират за изплащане на възнагражденията за него, както и за договорени устно суми, ако работодателят откаже да ги изплати.

От нарушенията, касаещи безопасността и здравето при работа, най-голям е делът на свързаните с цялостната организация на тази дейност - 49 433 бр. Нарушенията по обезопасеността на работното оборудване, които най-често са в основата на инцидентите при работа, са 16 693 бр. Отстраняването на тези нарушения, след намесата на Инспекцията по труда, намалява риска от настъпване на тежки трудови злополуки, а в някои случаи спасява и живот.

За първите девет месеца на 2021 г. са съставени 6853 бр. актове за установяване на административно нарушение. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер на 7 709 410 млн. лв.

Повече информация как най-ефективно да защитят правата си работещите могат да намерят на сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg/node/11486

През периода приключи разработването на иновативен метод на контрол, който Инспекцията по труда въвежда – чрез въпросници за самоконтрол. Той позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки. За целта проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха разработени 104 бр. въпросници, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на отговорите.