През 2022 г. Инспекцията по труда планира кампания за превенция на недекларирания труд

Прилагане на противоепидемични мерки в предприятията ще е акцент в контролната дейност и през настоящата година

Инспекцията по труда ще засили през 2022 г. усилията си за борба с недекларирания труд, като е планирана специална кампания за контрол на работодатели, при които през 2021 г. са установени повече от веднъж да полагат труд лица без трудови договори. Ведно с това ще бъде проведена инспекционна кампания в дейности със сезонна заетост, при която рискът от работа на черно е много висок - хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната. Запазват се и специалните мерки в плана, гарантиращи масирани проверки целогодишно по отношение на законосъобразното наемане на работна ръка във всички икономически дейности, както и засилен контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“. Данните от инспекционната дейност на Агенцията  за двата сектора, както и различни изследвания, показват, че работодателите в тях са по-склонни да използват недеклариран труд. В строителството е висок и рискът по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа и от трудов травматизъм.

През 2022 г. ще продължат засилените проверки за въвеждане от работодателите на противоепидемични мерки. Предвид разширяването в усложнената пандемична обстановка на работата от разстояние, ИА ГИТ планира включването на работодатели, чиито работници и служители полагат труд от дома, в инспекционна кампания, за която ще бъде използван иновативен метод на контрол - чрез въпросници за самоконтрол.  При него до работодателите се изпращат въпросници с въпроси, касаещи трудовото законодателство според тематиката на проверката. Чрез попълването им те могат да направят сами оценка в каква степен прилагат нормативните разпоредби в своите предприятия и да отстранят несъответствията своевременно. Така, освен че ще бъдат подобрени условията на труд при конкретния работодател, се намалява и рискът той да бъде санкциониран при евентуална проверка на място на по-късен етап. Важно уточнение е, че дори при попълването на въпросниците да е установено несъответствие, то няма да бъде основание за предприемане на мерки и налагане на санкции от страна на контролните органи. Такива ще бъдат предприемани само ако нарушенията бъдат установени при проверка на място. Основната цел на този метод е превенцията, тъй като той позволява на много по-голям брой работодатели, отколкото могат да бъдат проверени от инспекторите, да подобрят условията на труд.

Очакванията са този иновативен метод на контрол - чрез въпросници, да бъде по-ефективен по отношение условията на труд при работата от разстояние отколкото традиционните проверки с посещения по работни места. Причината за това е, че контролът относносно тази организация на полагане на труда има своята специфика. която затруднява осъществяването на проверки на място. Изисква се от една страна, работодателите да съдействат с информация за работещите от вкъщи, а от друга - самите служители да дадат съгласие за посещение на работните места в домовете им. За да се гарантират въпреки това, че се спазват разпоредбите на трудовото законодателство по отношение на работещите от разстояние, работодателите ще получат възможност да направят самооценка чрез въпросниците и да предприемат мерки за отстраняване на несъответствията. 

Ресурсите за иновативния метод на контрол  – въпросници за самоконтрол, софтуер за изпращане, получаване и обработка на въпросниците и методология за прилагането му, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През годината Инспекцията по труда ще се включи в тематичната кампанията на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), насочена към подобряване на условията на труд „Здравословни работни места: облекчете натоварването“. За първи път темата на инспекционната кампания съвпада с тази на информационната, която се организира традиционно от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Така инспекционните ресурси на SLIC се обединяват с информационните на EU-OSHA. В рамките на кампанията ще бъдат инспектирани, информирани и консултирани как да подобрят ергономията на работните места работодатели в строителството и хранително-вкусовата промишленост.

Планът на Инспекцията по труда за 2022 г. е публикуван в сайта на ИА ГИТ, в секцията „Дейност“.