Следва да се има предвид, че контролните органи на Инспекцията по труда имат правомощия за осъществяване на специализиран контрол – по отношение на разпоредбите, свързани с работното време, заплащането на труда, командироването.


  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт са въведени промени в правилата за командироване на шофьори при извършване на товарни превози в страните – членки на Европейския съюз. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020R1055
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1054 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020R1054
  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1056 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32020R1056
  • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2179 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2021 година относно функционалните елементи на публичния интерфейс, свързан с Информационната система за вътрешния пазар за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Регламентът е достъпен на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R2179
  • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012. Директивата е достъпна на български език чрез линка https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32020L1057