Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, с изключение на тези, които за своя сметка работят сами, подават годишна декларация в териториалната дирекция 'Инспекция по труда' по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година. С Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд се определят формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията.

Справка: чл. 14, ал. 1 и чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.