Полезно за търсещи заетост във Великобритания

Предвид получавани в ИА ГИТ сигнали от граждани за рискови практики при осигуряването на заетост в чужбина, като сключване на договори за стартиране на дейност като самонаети лица, за работа като Au Pair, участие в курсове за обучение, осигуряващи и практическа заетост и др., българските граждани следва да бъдат особено внимателни при кандидатстване въз основа на публикувани в интернет или други медии обяви, за които се твърди, че са за извършване на посочените дейности. Желаещите да се възползват от подобни възможности за работа в чужбина, трябва да знаят следното:

За да работят в Обединеното кралство гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната, които се правят, както за наети лица, така и за самонаети лица. Той служи и за осигуряване на достъп до определени права и услуги. Регистрацията за получаване на Национален осигурителен номер в Обединеното кралство е безплатна процедура, която всеки български гражданин може самостоятелно да изпълни при търсене и започване на работа.

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят (National Insurance Number interview) в най-близкото бюро по труда (JobCentrePlus) на единен национален номер за цялата страна:

0345 600 0643 (с работно време: понеделник - петък от 8.00 до 18.00 ч.). По време на първоначалния телефонен разговор ще бъдат определени документите, които следва да бъдат представени от кандидата (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други), който ще получи информацията за датата, часът и мястото на интервюто на адреса на пребиваване в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи. Допълнителна информация преди кандидатстване за ползване на определени права, за получаване на актуални варианти на съответните формуляри, на процедури и други указания можете да потърсите на интернет страница:

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number

Желаещите да извършват дейност като самонаети имат право да стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство. Към момента на явяване на интервюто за получаване на Национален осигурителен номер следва да представят информация, която да доказва, че вече извършват ефективна дейност като самонает (вкл. чрез представяне на договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, фактури от различни клиенти за извършени услуги и др.). След получаване на Национален осигурителен номер, гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки.

http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/

Веднъж издаден, Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; студенти, работили по време на обучение и други).

http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/number.htm#5

http://search2.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/forms/view2.page?formId=3643

Обръщаме внимание на всички кандидати, че при сключването на договор с българска фирма в случаите на самонаемане, пълната отговорност за установяване на едно лице за стартиране на самостоятелна стопанска дейност е лична, тъй като това не е посредничество по трудово правоотношение, което се контролира и има закрила по българското законодателство.

Насочване по програми “AU PAIR”

Настаняването по програма “AU PAIR” следва да бъде извършвано в съответствие с документа, регламентиращ програмата, а именно: СЕД-Серия Европейски договори № 68 ЕВРОПЕЙСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ „AU PAIR“. С посоченото Споразумение са въведени ограничения, както по отношение на възрастовата граница, така и по отношение на времето, през което лицето настанено по програма „au pair“, предоставя на приемащото семейство услуги, състоящи се в участие в ежедневните задължения, както следва:

▪ Лицето, настанено по “au pair” не трябва да е на възраст под 17 години или над 30 години (чл. 4, т. 1 от Споразумението). В т. 2 към същия член е дадена възможност компетентните власти на приемащата страна да допуснат изключения по отношение на горната възрастова граница, която за Обединеното кралство е определена на 27 навършени години.

▪ Лицето, настанено по “au pair” предоставя на приемащото семейство услуги, състоящи се в участие в ежедневните задължения. Действително използваното време за такива услуги по принцип не трябва да надвишава 5 часа дневно.

По-подробна информация за “au pair” е публикувана на интернет страницата на Агенция „Граници в Обединеното Кралство” (UKBA) https://www.gov.uk/government/organisations/uk-border-agency.

Предвид наличието на публикувани в интернет обяви за участие по програма „au pair“, в които е посочено изрично, че няма възрастови ограничения, следва кандидатите да имат предвид следното: Насочването на лица, чиято възраст попада извън определената в споразумението, както и договарянето на предоставяне на помощ на приемащото семейство за повече от 5 часа дневно, по същество представлява посредническа дейност по наемане на работа, която имат право да извършват единствено посредници регистрирани, съгласно българското законодателство.

Au-pair: трудово законодателство:

Обикновено одобрените да извършват дейност като Au-pair живеят със семейството, за което работят. Затова е малко вероятно да бъдат класифицирани като работник или служител и нямат право на националната минимална заплата.

С тях се отнасят като към член от семейството, с което живеят и получават „джобни пари”, освен установеното заплащане от 70 £ до 85 £ седмично. В зависимост от размера на джобните пари, които получават, одобрените по програма Au-pair може да се наложи да плащат данък общ доход (http://www.gov.uk/income-tax) и осигуровки (http://www.gov.uk/national-insurance).

Гражданите, извършващи дейност като Au-pair, не се класифицират като работници или служители в случаите, когато:

▪ са чужденци, които живеят със семейство във Великобритания;

▪ са граждани на ЕС или пребивават във Великобритания с виза „Младежка мобилност” или студентска виза;

▪ са в UK по програма за културен обмен;

▪ имат подписано писмо-покана от семейството-домакин, което включва детайли за техния престой: напр. настаняване, условия на живот, включително работно време, свободно време, джобни пари;

▪ учат за английската култура от приемното семейство и споделят тази култура с тях;

▪ имат собствена стая в къщата, която им е осигурена безплатно;

▪ имат право на безплатна храна;

▪ помагат с домашната работа и отглеждането на децата около 30 часа седмично, включително няколко вечери за гледане на деца;

▪ получават приемлива сума джобни пари

▪ в свободното време могат да посещават часовете по английски език в местното училище;

▪ позволено им е да учат и практикуват английски език с приемното семейство;

▪ понякога могат да ходят на почивка с приемното семейство, като помагат в грижите за децата им;

▪ могат да пътуват, за да видят семейството си през годината.

Например:

Джина е пристигнала във Великобритания от Франция, за да учи английски език. Тя живее с приемното семейство и участва в техните семейни събития като излизане навън или ваканции. Тя се храни с приемното семейство, върши домакинска работа, гледа децата в продължение на 5 часа дневно, както и няколко пъти вечер.

Има два свободни дни през седмицата. Джина учи английски език в местното училище - два следобеда в седмицата. Миналата година тя прекара три седмици във Франция с нейното семейство, освен това беше с приемното семейство на почивка.

Джина не е нито работник, нито служител. Тя получава 75 £ джобни пари седмично и не плаща данъци или осигуровки.

Повече информация за Au-pair и приемните семейства във Великобритания може да намерите на: http://www.bapaa.org.uk/displaypage.asp?page=1

Търсене на работа

Информация за свободните работни места, обявявани в обществената служба по заетостта Jobcentre Plus (по аналогия на българската Агенцията по заетостта чрез „бюрата по труда“), могат да бъдат намерени на интернет страницата на правителството:

http://jobseekers.direct.gov.uk

http://www.jobbydoo.co.uk - обобщава всекидневно информация от множество източници, публикуващи информация за свободни работни места.

Законното съществуване на потенциален работодател и предметът на дейност на фирмата може да се провери безплатно в интернет на адрес: http://companieshouse.gov.uk/, раздел „Company Information“.

Наетите граждани имат защита и определени права съгласно британското законодателство, като заплащане най-малко в размер на минималната работна заплата (понастоящем 6.31 британски паунда на час, за проверка на актуалния размер - https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates.

Както в България, така и в Обединеното кралство работа може да се намери и чрез посреднически агенции. Те могат да осигурят посредничество за започване на заетост по трудов договор или да осигурят изпълнение на задачи по условия на временна заетост (агенцията сключва договор с гражданина, но го предоставя на друг работодател, при който реално се извършва дейността). Дейността на тези агенции не е толкова строго регулирана както в България. Повечето агенции с добра репутация са членове на Конфедерация за наемане и работа. Информация за отделните агенции може да се намери на адрес: https://www.rec.uk.com/membership/member-directory.

Фирмите, предлагащи работа в селското стопанство, трябва да притежават лиценз от Регулативния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority - GLA). Проверки могат да се правят по телефона (0345 602 5020) или на интернет страницата на регулативния орган: http://gla.defra.gov.uk/Information-For-Labour-Users/Active-Check-Service/

Може да се ползват услугите на посредници, регистрирани в Агенцията по заетостта, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (изм. ДВ, бр. 50 от 01.07.2011 г.). Актуален списък на лицензираните български посреднически агенции може да намерите на: http://www.az.government.bg/intermediaries/. Регистрираните посредници предлагат услуги на търсещите работа лица безплатно.

Списък на институциите в Обединеното кралство, които предоставят информация, съвети и съдействие, както и подробна информация по множество въпроси на британската система - заетост, социална система, защита на правата, пенсии и други може да бъде намерена на интернет страницата на Посолството на Република България в Лондон:

http://www.bulgarianembassy-london.org/